- Introduction

 

- Histoire de l'Aviation

- Belles Photos Avions

- Les plus beaux avions

- Les profils

 

- Avions 14-18

- Attaques

- Chasseurs

- Ballons

- Bombardiers

- Hélicos

- Maritime

- Autres

- Planeurs

- Reco.Transp.Entrain.

- Spéciaux

 

- Avions 39-45

- Attaques

- Chasseurs

- Bombardiers

- Hélicos

- Maritime

- Autres

- Planeurs

- Reco.Transp.Entrain.

- Spéciaux

 

- Les Hommes

- As 14-18

- As 39-45

- Les Avionneurs

- Les Exploits

- Les Figures

 

- Divers

- Cocardes

- Décorations

- Emblèmes

- Grades

 

- Guerres mondiales

- Guerre 14-18

- Guerre 39-45

 

- Bataille d'Angleterre

- Une période décisive

- Les Avions

 

 

as 39-45

As 39-45

 


As Japonais


Page 1  2  3  4

noms

victoires

1

Sugita Shoichi

110

2

Iwamoto Tetsuzo

80

3

Fukomoto Shigeo

72

4

Saburo Sakai

64

5

Sasaki Isamu

38

6

Akamatsu Sadaaki

30

7

Shinohara Hiromichi

58

8

Anabuki Satoshi

51

9

Okumura Takeo

54

10

Ohara Ryoji

48

11

Tarui Mitsuyoshi

38

12

Nishizawa Hiroyoshi

37

13

Ota Toshio

34

14

Ogiya Nobuo

32

15

Sugino Kazuo

32

16

Tanimizu Takeo

32

17

Kuroe Yasuhiko

30

18

Ishii Shizuo

29

19

Saito Chiyoji

28

20

Muto Kaneyoshi

28

21

Sasai Junichi

27

22

Shibata Rikio

27

23

Shimada Kenji

27

24

Sumino Goichi

27

25

Hosono Isamu

26

26

Kanai Moritsugu

26

27

Saito Shogo

26

28

Furugori Goro

25

29

Hanada Tomio

25

30

Kanno Naoshi

25

31

Honda Toshiaki

23

32

Kato Shoji

23

33

Hasegawa Tomoari

22

34

Asano Hitoshi

22

35

Iwahashi Jozo

22

36

Ohtsuka Zenzaburo

22

37

Togo Saburo

22

38

Kira Katsuaki

21

39

Shimakawa Masaaki

21

40

Shiromoto Naoharu

21

41

Igarashi Tomesaku

20

42

Nakamura

20

43

Yoshiyama Bunji

20

44

Kimura Saburo

19

45

Nagano Ki-Ichi

19

46

Ohbusa Yojiro

19

47

Okano Hiroshi

19

48

Onokazi Hiroshi

19

49

Ozaki Nakakazu

19

50

Takeuchi Shogo

19

Page 1  2  3  4


as 39-45

Fan d'avions © 16 Mai, 2001